<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก   เลขที่ 99/1 หมู่ 5  ต.งิ้วงาม  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65230 โทร.055-906220   Fax.055-906221  E-mail : aopdt10@doae.go.th
หน้าหลัก
>> ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
>> Web Link
        
เว็บที่เกี่ยวข้อง
   
กรมส่งเสริมการเกษตร
SSNET
กองการเจ้าหน้าที่


www.free-counter-plus.com


 

 

 
>> วิสัยทัศน์
  เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และรายได้ที่มั่นคง
   
>> ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 

1. ศึกษา พัฒนา วิจัย ทดสอบ ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืชพันธุ์ดี และการจัดการพันธุ์พืช
2. วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และพืชพันธุ์ดีให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
3. ผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชพันธุ์ดีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยาย กระจายพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
5. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิตการขยายและกระจายพันธุ์พืช เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพการเกษตร
6. ฝึกอบรมอาชีพด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
7. ให้บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่นๆ
    ตามศักยภาพของศูนย์

   
>> โครงสร้างหน่วยงาน
  แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2  กลุ่มยุทธศาสตร์และวางแผนการผลิต
3. กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์พืข
4. กลุ่มควบคุมคุณภาพและโรงงาน
5. กลุ่มตลาดและเงินทุนหมุนเวียน